Từ điển Việt Anh online

bạt hồn tiếng Anh là gì?

bạt hồn nghĩa tiếng Anh


[bạt hồn]
tính từ
 frightened, scared out of one's wits, frightened out of one's wits (như bạt vía)

tính từ


US UK