Từ điển Việt Anh online

bạt nhĩ tiếng Anh là gì?

bạt nhĩ nghĩa tiếng Anh


[bạt nhĩ]
 box the ears; slap the face (như bạt tai)

box the ears


US UK