Từ điển Việt Anh online

bạt vía tiếng Anh là gì?

bạt vía nghĩa tiếng Anh


[bạt vía]
 như bạt hồn

như bạt hồn


US UK