Từ điển Việt Anh online

bải tiếng Anh là gì?

bải nghĩa tiếng Anh


[bải]
 lengthen, make longer

lengthen, make longer


US UK