Từ điển Việt Anh online

bản ý tiếng Anh là gì?

bản ý nghĩa tiếng Anh


[bản ý]
danh từ
 one's own opinion

danh từ


US UK