Từ điển Việt Anh online

bản đàn tiếng Anh là gì?

bản đàn nghĩa tiếng Anh


[bản đàn]
danh từ
 a piece of music

danh từ


US UK