Từ điển Việt Anh online

bản đồ học tiếng Anh là gì?

bản đồ học nghĩa tiếng Anh


[bản đồ học]
 cartography

cartography


US UK

[kɑ:'tɔgrefi]
 Cách viết khác:
 cartology
[kɑ:'tɔlədʒi]
 như cartology