Từ điển Việt Anh online

bản chức tiếng Anh là gì?

bản chức nghĩa tiếng Anh


[bản chức]
danh từ
 we (tiếng tự xưng của quan lại), I (used by official to his senoir)

danh từ


US UK