Từ điển Việt Anh online

bản doanh tiếng Anh là gì?

bản doanh nghĩa tiếng Anh


[bản doanh]
danh từ
 headquarters

danh từ


US UK