Từ điển Việt Anh online

bản kẽm tiếng Anh là gì?

bản kẽm nghĩa tiếng Anh


[bản kẽm]
danh từ
 zincograph, stereotype; cliche

danh từ


US UK