Từ điển Việt Anh online

bản khắc tiếng Anh là gì?

bản khắc nghĩa tiếng Anh


[bản khắc]
danh từ
 wood blocks

danh từ


US UK