Từ điển Việt Anh online

bản làng tiếng Anh là gì?

bản làng nghĩa tiếng Anh


[bản làng]
 mountain village

mountain village


US UK