Từ điển Việt Anh online

bản lai tiếng Anh là gì?

bản lai nghĩa tiếng Anh


[bản lai]
 (cũ) Original.
 Nghĩa bản lai của một từ
 Original meaning of a word.

(cũ) Original.


US UK