Từ điển Việt Anh online

bản tâm tiếng Anh là gì?

bản tâm nghĩa tiếng Anh


[bản tâm]
danh từ
 intention, the original intention, the original aspiration
 bản tâm không muốn làm hại ai
 to have no intention to harm anyone, to mean no harm to anyone
 conscience

danh từ


US UK