Từ điển Việt Anh online

bản tin tiếng Anh là gì?

bản tin nghĩa tiếng Anh


[bản tin]
 news-letter; newscast; news-bulletin
 Bản tin hàng ngày
 Daily news-letter
 Bản tin truyền thanh
 Radio bulletin

news-letter


US UK