Từ điển Việt Anh online

bảng gia đình vẻ vang tiếng Anh là gì?

bảng gia đình vẻ vang nghĩa tiếng Anh


[bảng gia đình vẻ vang]
danh từ
 roll of honour

danh từ


US UK