Từ điển Việt Anh online

bảnh choẹ tiếng Anh là gì?

bảnh choẹ nghĩa tiếng Anh


[bảnh choẹ]
 haughty; self-important; pompous
 ngồi bảnh choẹ
 to sit with a haughty air

haughty


US UK

['hɔ:ti]
tính từ
 kiêu kỳ, kiêu căng, ngạo mạn