Từ điển Việt Anh online

bảnh trai tiếng Anh là gì?

bảnh trai nghĩa tiếng Anh


[bảnh trai]
tính từ
 handsome, smart and handsome
 ăn mặc vào trông rất bảnh trai
 he looks smart and handsome in his clothes

tính từ


US UK