Từ điển Việt Anh online

bảo kê tiếng Anh là gì?

bảo kê nghĩa tiếng Anh


[bảo kê]
động từ
 protect
 tiền bảo kê
 protection money

động từ


US UK