Từ điển Việt Anh online

bảo kiếm tiếng Anh là gì?

bảo kiếm nghĩa tiếng Anh


[bảo kiếm]
 precious sword

precious sword


US UK