Từ điển Việt Anh online

bảo tàng học tiếng Anh là gì?

bảo tàng học nghĩa tiếng Anh


[bảo tàng học]
 museology
 Nội dung của bảo tàng học là thiết kế, tổ chức và quản lý viện bảo tàng
 Museology includes museum design, organization and management
 Nhà bảo tàng học
 Museologist

museology


US UK

[,mju:zi'ɔlədʒi]
danh từ
 khoa học bảo tàng