Từ điển Việt Anh online

bảo thọ tiếng Anh là gì?

bảo thọ nghĩa tiếng Anh


[bảo thọ]
 life insurance

life insurance


US UK

['laifin'∫uərəns]
danh từ
 sự bảo hiểm nhân thọ