Từ điển Việt Anh online

bảo trọng tiếng Anh là gì?

bảo trọng nghĩa tiếng Anh


[bảo trọng]
 to look after oneself; to take care of oneself

look after oneself


US UK