Từ điển Việt Anh online

bấm độn tiếng Anh là gì?

bấm độn nghĩa tiếng Anh


[bấm độn]
động từ
 to predict by thumbing one's phalanges; tell fortunes by counting on the fingers (như bấm quẻ)

động từ


US UK