Từ điển Việt Anh online

bấm gan tiếng Anh là gì?

bấm gan nghĩa tiếng Anh


[bấm gan]
động từ
 to suppress one's anger silently, to hold oneself back

động từ


US UK