Từ điển Việt Anh online

bấm nút tiếng Anh là gì?

bấm nút nghĩa tiếng Anh


[bấm nút]
 to press the button

press the button


US UK