Từ điển Việt Anh online

bấm tay tiếng Anh là gì?

bấm tay nghĩa tiếng Anh


[bấm tay]
 (ít dùng) như bấm đốt

(ít dùng) như bấm đốt


US UK