Từ điển Việt Anh online

bất đắc chí tiếng Anh là gì?

bất đắc chí nghĩa tiếng Anh


[bất đắc chí]
 disappointed; frustrated; dissatisfied; discontented
 Nhà nho bất đắc chí
 A frustrated scholar

disappointed


US UK