Từ điển Việt Anh online

bất đẳng thức tiếng Anh là gì?

bất đẳng thức nghĩa tiếng Anh


[bất đẳng thức]
 (toán học) inequality

(toán học) inequality


US UK