Từ điển Việt Anh online

bất đề kháng tiếng Anh là gì?

bất đề kháng nghĩa tiếng Anh


[bất đề kháng]
 non-resistance

non-resistance


US UK