Từ điển Việt Anh online

bất biến tiếng Anh là gì?

bất biến nghĩa tiếng Anh


[bất biến]
 (toán học, vật lý học) unchanged; immutable; invariable; constant
 Không có hiện tượng thiên nhiên cũng như xã hội nào là bất biến
 There is no immutable natural or social phenomenon
 Thuyết bất biến
 Fixism

(toán học, vật lý học) unchanged


US UK