Từ điển Việt Anh online

bất cộng tác tiếng Anh là gì?

bất cộng tác nghĩa tiếng Anh


[bất cộng tác]
 non-cooperation

non-cooperation


US UK