Từ điển Việt Anh online

bất can thiệp tiếng Anh là gì?

bất can thiệp nghĩa tiếng Anh


[bất can thiệp]
 non-intervention; non-interference

non-intervention


US UK