Từ điển Việt Anh online

bất chính tiếng Anh là gì?

bất chính nghĩa tiếng Anh


[bất chính]
 unrighteous; illicit; illegal
 Quyền lợi bất chính
 Unrighteous interests
 Thu nhập bất chính
 Illicit earnings
 Quan hệ nam nữ bất chính
 Illicit love; extramarital relations

unrighteous


US UK

[,ʌn'rait∫əs]
tính từ
 không ngay thẳng, không đạo đức, không công bằng, bất chính, không lương thiện (người)
 không chính đáng, không đúng lý (hành động), phi lý, bất chính, không lương thiện