Từ điển Việt Anh online

bất chấp tiếng Anh là gì?

bất chấp nghĩa tiếng Anh


[bất chấp]
 xem bất luận
 xem phớt lờ
 Bất chấp luật lệ
 To be a law unto oneself

xem bất luận


US UK