Từ điển Việt Anh online

bất di bất dịch tiếng Anh là gì?

bất di bất dịch nghĩa tiếng Anh


[bất di bất dịch]
 immutable
 Chân lý bất di bất dịch
 Immutable truth

immutable


US UK

[i'mju:təbl]
tính từ
 không thay đổi, không biến đổi; không thể thay đổi được, không thể biến đổi được