Từ điển Việt Anh online

bất dung tiếng Anh là gì?

bất dung nghĩa tiếng Anh


[bất dung]
 unpardonable, unforgivable, inexcusable

unpardonable, unforgivable, inexcusable


US UK