Từ điển Việt Anh online

bất hợp pháp tiếng Anh là gì?

bất hợp pháp nghĩa tiếng Anh


[bất hợp pháp]
 illegal; illicit; unlawful
 Hành nghề y bất hợp pháp
 To practise medicine illegally; To practise medicine without a license

illegal


US UK

[i'li:gəl]
tính từ
 bất hợp pháp, trái luật
 an illegal marriage
 một đám cưới không hợp pháp
 illegal business
 việc kinh doanh bất hợp pháp