Từ điển Việt Anh online

bất hợp tác tiếng Anh là gì?

bất hợp tác nghĩa tiếng Anh


[bất hợp tác]
 non-cooperation

non-cooperation


US UK