Từ điển Việt Anh online

bất hợp thời tiếng Anh là gì?

bất hợp thời nghĩa tiếng Anh


[bất hợp thời]
 ill-timed; untimely; inopportune

ill-timed


US UK