Từ điển Việt Anh online

bất khả tri tiếng Anh là gì?

bất khả tri nghĩa tiếng Anh


[bất khả tri]
 (thuyết bất khả tri) agnosticism

(thuyết bất khả tri) agnosticism


US UK