Từ điển Việt Anh online

bất ly thân tiếng Anh là gì?

bất ly thân nghĩa tiếng Anh


[bất ly thân]
 Inseparable
 vật bất ly thân
 an inseparable thing

Inseparable


US UK