Từ điển Việt Anh online

bất như ý tiếng Anh là gì?

bất như ý nghĩa tiếng Anh


[bất như ý]
 not satisfied
 not according to one's wish, not to one's liking

not satisfied


US UK