Từ điển Việt Anh online

bất nhược tiếng Anh là gì?

bất nhược nghĩa tiếng Anh


[bất nhược]
từ nối
 would rather; then perhaps you'd better
 chờ xe lâu, bất nhược đi bộ
 it takes a long time to wait for the bus, rather walk

từ nối


US UK