Từ điển Việt Anh online

bất phân thắng bại tiếng Anh là gì?

bất phân thắng bại nghĩa tiếng Anh


[bất phân thắng bại]
 drawn (như bất phân thắng phụ)
 trận đánh bất phân thắng bại
 a drawn battle

drawn (như bất phân thắng phụ)


US UK