Từ điển Việt Anh online

bất phương trình tiếng Anh là gì?

bất phương trình nghĩa tiếng Anh


[bất phương trình]
 (toán học) inequation

(toán học) inequation


US UK