Từ điển Việt Anh online

bất tình tiếng Anh là gì?

bất tình nghĩa tiếng Anh


[bất tình]
 heartless; unfeeling

heartless


US UK

['hɑ:tlis]
tính từ
 vô tâm, nhẫn tâm