Từ điển Việt Anh online

bất tín tiếng Anh là gì?

bất tín nghĩa tiếng Anh


[bất tín]
 unreliable

unreliable


US UK

[,ʌnri'laiəbl]
tính từ
 không chắc chắn, không đáng tin cậy; không xác thực (tin tức...)