Từ điển Việt Anh online

bất túc tiếng Anh là gì?

bất túc nghĩa tiếng Anh


[bất túc]
 insufficient, not enough, not suffice

insufficient, not enough, not suffice


US UK