Từ điển Việt Anh online

bất tương xâm tiếng Anh là gì?

bất tương xâm nghĩa tiếng Anh


[bất tương xâm]
 non-agression
 Hiệp ước bất tương xâm
 Non-aggression treaty/pact

non-agression


US UK